.

VÀI DÒNG TÂM SỰ hay TÂM SỰ… DÀ…A…A…A…I DÒNG CỦA MỘT CÁI MÁY XAY SINH TỐ ĐANG BƯỚC VÀO THỜI KỲ… QUÁ ĐỘ.