Truyện ngắn TRÁI MÍT ( viết bởi TĐO, TT, TĐ , PN , MN ).